Hour Eyes

Hour Eyes

HOUR EYES - Tracey Moberly

HOUR EYES is an interim photographic exhibition with the village community of Fochriw in the South Wales Valleys. The exhibition lays a dry stone wall of stepping stones to the completion of the project and final exhibition of an exceptional rural, post-industrial community.

HOUR EYES captures the cultural heritage of this important community.

HOUR EYES i is an intricate study of the inner workings of a village community from the newborn to the grandparent; the medicine cabinet to the fruit bowl; the changing seasons and fluidity of nature; the Poundland store to a trip to Harrod’s; the AM and Parliament to the the Women Rights Memorials outside; the sports activities of youth reaching their hungry heights of achievement and success; the new nature forms of the Red Kite and Lesser Spotted Woodpecker; those lost at war time & personal tragedy – forever remembered; the exceptional lives of the wild horses that roam the commons and the sheep that graze as if feral and much much more ...

This is the interim exhibition calling out for more visuals from the community, from 3 years to 100+ years. The exhibition has been constructed by the Welsh and International artist Tracey Moberly working closely with the village school and Head teacher Sharon Pascoe and team along with the groups in the area including Spinning Yarns - Weaving Communities including the fabulous Friday Craft Group.

HOUR EYES has received support from the Cwm a Mynydd Rural Development Programme for Caerphilly and Blaenau Gwent and is funded through the Welsh Governments Rural Communities - Rural Development 2014-2020 programme. The project will be expanding and developing integral strands of work with the Pontypool based Kickplate Project and the Wales International Documentary Festival 2018.

Exhibition Display:
Wednesday 24th January 2018

Fochriw Primary School
Pontlotyn Road
Fochriw
Bargoed
Caerphilly CF81 9LL

email houreyes17@gmail.com
tweet @HourEyesFochriw

Mae HOUR EYES yn cadw treftadaeth ddiwylliannol y gymuned bwysig hon.

Mae HOUR EYES yn astudiaeth gymhleth o waith mewnol cymuned pentref sy’n cynnwys holl agweddau bywyd; o’r newydd anedig i’r neiniau a theidiau; y cabinet moddion i’r fowlen ffrwythau; y tymhorau newidiol a hyfywedd natur; o siop Poundland i daith i Harrod’s; yr AC a’r Senedd i’r Cofebion Hawliau Merched y tu allan; gweithgareddau chwaraeon ieuenctid yn cyrraedd eu cyflawniadau a llwyddiannau hapus; ffurfiau natur newydd y Barcud Coch a Chnocell y Coed Llai adnabyddig; y rhai a gollwyd yn ystod y rhyfel a thrasiedi personol – i’w cofio am byth; bywydau eithriadol y ceffylau gwyllt sy’n crwydro’r comin a’r defaid sy’n pori fel pe baent yn wyllt a llawer, llawer mwy ...

Dyma’r arddangosfa dros dro sy’n galw am fwy o bethau gweledol o’r gymuned, o 3 blynedd i 100+ oed. Mae’r arddangosfa wedi cael ei hadeiladu gan yr artist Cymreig a Rhyngwladol Tracey Moberly yn gweithio’n agos gyda’r ysgol bentref ynghyd â’r grwpiau yn yr ardal, gan gynnwys Spinning Yarns - Weaving Communities, gan gynnwys y Grŵp Crefft Dydd Gwener gwych.

Mae HOUR EYES wedi cael cefnogaeth gan Raglen Datblygu Wledig Cwm a Mynydd ar gyfer Caerffili a Blaenau Gwent ac fe’i hariennir drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Leol Cymru - Datblygu Gwledig 2014-2020. Bydd y prosiect yn ehangu a datblygu llinynnau gwaith annatod gyda Phrosiect Kickplate yn seiliedig ar Bont-y-pŵl a Gŵyl Ddogfennol Ryngwladol Cymru 2018.

Yr hyn a ddengys yn yr Arddangosfa:

Ysgol Gynradd Fochriw
Heol Pontlotyn
Fochriw
Bargoed
Caerffili CF81 9LL

Ebost: houreyes17 [a] gmail.com
Tweet: @HourEyesFochriw